دل های تنها

اگر تمامی خلق گرگ های هار شوند و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد تو مهربان جاودان اسیب ناپذیر من هستی.ای پناهگاه ابدی!تو میتوانی جانشین همه ی بی پناهی ها شوی...

بهمن 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
خرداد 87
1 پست
آبان 86
2 پست